Facebook 
 

Honorujemy karty


 
 

Regulamin fitnesstudio

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Fitnesstudio.
 2. Fitnesstudio, zwany dalej Klubem świadczy usługi w zakresie: siłowni, zajęć fitness, masażu, porad dietetycznych, solarium i odnowy biologicznej. Administratorem danych osobowych jest Fitnesstudio Dominika Dominika Lewandowska ul. Franciszkańska 104B 75-225 Koszalin.
 3. Z usług Klubu mają prawo korzystać osoby, które dokonały zakupu karnetu, wejścia jednorazowego, posiadające karty partnerskie m.in. Multisport, FitProfit i inne, zapoznały się i akceptują Regulamin, zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  1. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania określonych ćwiczeń.
  2. W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poniesione szkody, a także za szkody poniesione przez Klub.
  3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Klubu od 16 roku życia wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
  4. Zgoda pisemna powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację niepełnoletniego oraz jego opiekuna.
  5. Fitnesstudio zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyny.
 4. Klienci korzystający z usług Klubu są zobowiązani do zakupienia wejścia jednorazowego lub Karnetu zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym się na stronie internetowej www.fitnesstudio.pl w zakładce cennik oraz zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją.
  1. Wszelkie informacje podane na stronie internetowej www.fitnesstudio.pl w zakładkach innych niż cennik mają charakter promocyjny, czasowy i nie łączą się z innymi promocjami.
  2. Godziny otwarcia Klubu określone są w Klubie oraz na stronie internetowej www.fitnesstudio.pl.
  3. Fitnesstudio zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia Klubu.
  4. W przypadku osób nieposiadających kart partnerskich, warunkiem uprawniającym do korzystania z usług Klubu jest zakup karnetu, a także zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
  5. Wykupiony w Klubie lub poprzez zakupy grupowe Karnet, jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie, nie można dokonać jego zawieszenia bądź cesji na inną osobę.
  6. Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami.
  7. Karnet można zawiesić lub przedłużyć tylko na podstawie druku ZUS ZLA wystawionego przez lekarza.
   1. Maksymalny okres przedłużenia karnetu to okres zgodny z drukiem ZUS ZLA.
   2. Fitnesstudio zastrzega sobie możliwość zamknięcia Klubu w okresie świątecznym (święta kościelne, państwowe) oraz w każdym innym dniu, jeżeli wymagają tego niezbędne do przeprowadzenia prace remontowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa Klientów bądź z powodów innych, niezależnych od Klubu. Sytuacje takie nie powodują wydłużenia okresu trwania karnetu.
  8. Czas obowiązywania karnetów (w tym promocje oraz zakupy grupowe) liczony jest od daty ich zakupu (dostarczenia kuponu do klubu przed upływem daty ważności) i nie podlega przesunięciu na inny termin.
  9. Zwrotu zakupionego karnetu w ramach zakupów grupowych należy dokonać u pośrednika, który pobierał opłatę.
  10. Klub nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany Karnet - niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych ani przedłużenia ważności Karnetu.
  11. Cena Karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia NNW.
 5. Udostępnienie Karnetu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i skutkuje wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot wpłaconych opłat członkowskich.
 6. Zasady korzystania z Karnetów:
  1. Klient, który posiada wykupiony Karnet może uczestniczyć w dowolnie przez siebie wybranych zajęciach zgodnie z rodzajem wykupionej usługi, nie określając wcześniej ich dnia ani godziny, za wyjątkiem jednej sytuacji, kiedy to pierwszeństwo udziału w danych zajęciach fitness ma osoba zapisana na dane zajęcia.
  2. Osoba z Karnetem Fitnesstudio zobowiązana jest do ustąpienia miejsca osobie zapisanej na zajęcia.
  3. Osoby, które 3 krotnie nie będą obecne na zajęciach oraz nie odwołają rezerwacji, nie będą miały możliwości dokonywania zapisów przez okres ustalany indywidualnie (maksymalnie 90 dni).
  4. Odwołana rezerwacja jest skuteczna, jeśli została dokonana na minimum 2 godziny przed godziną rozpoczęcia zajęć.
  5. Klienci chcący skorzystać z zajęć grupowych, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut ze względów bezpieczeństwa nie będą mogli wziąć udziału w zajęciach.
 7. Zasady dotyczące treningów personalnych:
  1. Odwołanie umówionego treningu personalnego winno nastąpić najpóźniej 5 godzin przed godziną rozpoczęcia treningu. W innym przypadku klub zastrzega sobie prawo do uznania treningu, jako odbytego.
 8. W przypadku zgubienia Karty Klubowej / Karnetu Klient jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie pracownika recepcji. Nowa Karta / Karnet zostanie wydana po zweryfikowaniu danych osobowych i numeru Karty Klienta / Karnetu.
  1. Po przyjściu do Klubu należy obowiązkowo okazać Karnet upoważniający do korzystania z usług Klubu i następnie pozostawić go w recepcji w celu uzyskania kluczyka do szafki.
  2. Pracownik Klubu w każdej chwili ma prawo zażądać od Klienta okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość a w przypadku braku tego dokumentu, ma prawo odmówić wpuszczenia Klienta do Klubu.
  3. Po zakończonym treningu należy oddać w recepcji kluczyk i odebrać Karnet.
  4. W przypadku zgubienia lub złamania kluczyka należy uiścić opłatę w wysokości 25 zł brutto.
 9. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji i innych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy o tym poinformować instruktora/trenera przed zajęciami.
  1. W przypadku wystąpienia wypadku, urazu, kontuzji klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu pracownikowi recepcji; nie później niż przed opuszczeniem klubu w dniu wystąpienia zdarzenia.
  2. W przypadku niezachowania zapisów zawartych w pkt. 9 oraz pkt. 9.1.Klubu klient nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu.
 10. Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubrania w szafce.
  1. Za rzeczy wartościowe, pieniądze pozostawione w szatniach i na salach ćwiczeń, Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 11. W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne, z czystą białą podeszwą - inne od tego, w którym Klient przyszedł do Klubu. Na zajęciach fitness i na siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Zakazane są klapki, baletki, japonki, ćwiczenie na boso, obuwie inne od sportowego - chyba, że instruktor zaleci inaczej.
  1. Osoby korzystające z sauny powinny przynieś ze sobą ręczniki do leżenia i do wycierania oraz klapki.
 12. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, środków dopingujących i stymulujących, sterydów, narkotyków i innych środków odurzających.
 13. Na teren siłowni i sal fitness zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas zajęć obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.
 14. Ćwiczący są zobowiązani ćwiczyć w stroju sportowym i korzystać z ręcznika kładąc go na urządzeniach do ćwiczeń i matach.
 15. Fitnesstudio zastrzega sobie prawo do zmian cen, godzin otwarcia, grafików zajęć, instruktorów prowadzących zajęcia. Klub zastrzega sobie również prawo odwołania zajęć, jeśli na dany trening przyjdzie mniej niż 5 osób. W zamian za to istnieje możliwość odrobienia zajęć w tym dniu na siłowni lub w innym dniu na zajęciach fitness.
 16. Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy treningów zobowiązani są do utrzymania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.
  1. Za wypadki związane z korzystaniem ze sprzętu do ćwiczeń niezgodnie z jego przeznaczeniem i niezgodnie z zaleceniami instruktora, Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 17. W salach treningowych należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów. Przy ćwiczeniu z wolnymi ciężarami należy bezwzględnie stosować maty ochronne. Niedopuszczalne są krzyki i rzucanie ciężarów oraz zachowania nieprzyzwoite.
 18. Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do zachowania tolerancji i zrozumienia wobec siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły.
 19. Fitnesstudio nie wyraża zgody na prowadzenie przez klientów Klubu treningów personalnych osobom trzecim.
  1. W przypadku wykrycia sytuacji opisanej w pkt. 19 Fitnesstudio ma prawo do wyproszenia obu osób z klubu oraz nałożenia zakazu wstępu do Klubu.
 20. Za dewastację rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę w tym publikacje w sieci internetowej opinii mających negatywny wpływ na wizerunek marki Fitnesstudio, Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo. W każdej sytuacji Klub może odmówić prawa wstępu takiej osoby do Klubu.
 21. Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa lub odmowa prawa wstępu do Klubu nastąpi z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu.
  1. O wykluczeniu z Klubu lub odmowie prawa wstępu do Klubu klient zostanie powiadomiony ustanie lub drogą korespondencji mailowej lub telefonicznej przez pracownika Fitnesstudio.
  2. W sytuacji wykluczenia z Klubu nie zostanie zwrócona równowartość niewykorzystanego Karnetu.
 22. Do sterownia sprzętem TV, klimatyzacją, muzyką, uprawniony jest jedynie pracownik Fitnesstudio.
 23. Klient zobowiązany jest do przestrzegania innych zaleceń zamieszczonych na terenie Klubu a niezawartych w niniejszym Regulaminie.
 24. W celu uzyskania faktury za usługi świadczone przez Fitnesstudio należy w recepcji Klubu pozostawić dane niezbędne do jej wystawienia wraz z oryginałem paragonu fiskalnego. Faktury wystawiane są w terminie 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia.
 25. Zwrotu zakupionego karnetu/pakietu treningów można dokonać na podstawie oryginału paragonu fiskalnego/wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od dnia zakupu.
 26. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawują pracownicy Fitnesstudio.
 27. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w Klubie.
 28. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
  1. Podanie danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Klubu jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe korzystanie z usług. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta na przetwarzanie, jak również zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wynikające z przepisów prawa, niezbędne w celu realizacji usługi oraz wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, w tym w celach marketingowych i statystycznych.
 29. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klub może być objęty monitoringiem przemysłowym. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu.
 30. Klient zobowiązany jest zakończyć ćwiczenia/trening 15 minut przed zamknięciem klubu.
 31. Wszelkie skargi i wnioski należy kierować na adres fitnesstudio[at]fitnesstudio.pl.
 32. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


fitnesstudio DomiNika Dominika Lewandowska